Electricitat i electrònica navals

Temari

Lleis de Kirchhoff.Conceptes fonamentals: carrega, corrent, voltatge, energia i potència. Fonts de tensió i de corrent independents. Fonts dependents. Resistència, llei d'Ohm. Lleis de Kirchhoff. Divisors de tensió, divisors de corrent. Model lineal d'un amplificador operacional. Aparells de mesura.Mètodes d'anàlisis.Anàlisis de circuits resistius mitjançant el mètode del nusos. Teoremes de Thevenin i de Norton.Elements dinàmics.Concepte de condensador, relació tensió corrent. Condensadors en sèrie i paral·lel. Concepte d'inductància, relació tensió corrent. Inductàncies en sèrie y paral·lel. Circuit RLC.Anàlisis de circuits de corrent alterna.Propietats de les magnituds senoidales. Fasors. Relacions tensió corrent amb fasors. Impedància i admitància. Lleis de Kirchhoff. Mètode dels nusos. Concepte de potència mitja. Valors RMS. Potència complexa. Factor de potència. Mesura de potències. Sistemes trifàsics estrella (Y) estrella (Y), equivalent monofàsic. La connexió triangle. Transformació estrella triangle. Mesura de potències.Proteccions de les instal·lacions elèctriques.Sistemes de distribució d'energia elèctrica: TT, TN e IT. Perillositat del corrent elèctric. Contactes directes i contactes indirectes. L'interruptor diferencial. L'interruptor magnetotèrmic. Coordinació de les proteccions. Instal·lacions elèctriques en condicions ambientals específiques.Màquines elèctriques.Transformadors. El motor de corrent continua. Generadors de corrent alterna. Motor asíncron. Motor síncron. Motor monofàsic.Introducció a l'electrònica.L'electrònica del vaixell. Sistemes electrònics, Circuits electrònics analògics. Circuits electrònics digitals. Llei d'Ohm. Teorema de Thevenin.Dispositius semiconductors.Teoria atòmica. Teoria de bandes d 'energia. La unió pn. El transistor bipolar. El magnetró, el radar.Circuits amb semiconductors.Circuits amb semiconductors. Circuits amb díodes, el circuit rectificador. Circuits amb transistors, circuit de polarització i guany amb senyal.Amplificació i circuits de ràdio.Amplificació Barrejadors. Moduladors. Circuits de ràdio. Oscil·lació.Nocions d'electrònica de potència.Bateries.Antenes.Antenes bàsiques en un vaixell. Antena dipol. Antena parabòlica.Emmagatzement de l'energia elèctrica.Bateries. Cèl·lula de combustible. Molí de vent. Placa solar.