Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Sistema de qualificació

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nfinal = 0,5 Npf + 0,3 Nact + 0,2 NacaNfinal: qualificació final.

Npf: qualificació de prova final.

Nact: avaluació continua treballs.

Naca: qualificació avaluació continua activitats.La prova final consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'avaluació contínua consisteix a fer diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).La reavaluació de l'assignatura consistirà en un examen final que inclourà tots els continguts de l'assignatura.


Normes d'avaluació

Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua, es considerarà com no puntuada.Es considerarà No presentat l'estudiant/a que no es presenti a la prova final o no tingui presentat al menys el 50% dels treballs i activitats.