Electrònica naval

Metodologia docent

Per aprovar per curs s'ha de superar, amb la ponderació establerta, els dos exàmens parcials i la resolució i recollida de problemes