Electrònica naval

Temari

Introducció a l'electrònica.L'electrònica del vaixell. Sistemes electrònics, Circuits electrònics analògics. Circuits electrònics digitals. Llei d'Ohm. Teorema de Thevenin.Dispositius semiconductors.Teoria atòmica. Teoria de bandes d 'energia. La unió pn. El transistor bipolar. El transistor unipolar. Dispositius visualitzadors.Circuits amb semiconductors.Circuits amb semiconductors. Circuits amb díodes, el circuit rectificador. Circuits amb transistors, circuit de polarització i guany amb senyal. El transistor en commutació, protecció dels relés.Amplificació i realimentació Amplificació i realimentació.CAG. Etapes finals. Oscil·lació.Electrònica Digital.Electrònica naval. Nivells lògics. Circuit monoesable. Circuit astable. Conversió digital/analògica i analògica/digital. Circuits típics.Electrònica de potència.Electrònica de potència.Convertidors CC/CC lineals i commutats, CC/CA, CC/CA.i CA/CA.Emmagatzement de l'energia elèctrica.Bateries. Cèl·lula de combustible. Molí de vent. Placa solar.Sensors d'aplicació a la marina.Sensors aplicats al control d 'un vaixell. De temperatura. De rpm. De pressió.Control electrònic de motors elèctrics.Control electrònic dle motors de corrent continu. Control vectorial d'un motor d'inducció. Control electrònic d'un alternador.El microcontrolador.El microcontrolador aplicat al control de procesos electrònics que intervenen a la navegación en un vaixell.Busos de comunicació digital en un vaixell.Control electrònic dle motors de corrent continu. Control vectorial d'un motor d'inducció. Control electrònic d'un alternador. Aspectes electrònics dels busos de comunicació en un vaixell.