Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Sistema de qualificació

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nfinal = 0,5 Npf + 0,3 Nact + 0,2 NacaNfinal: qualificació final.

Npf: qualificació de prova final.

Nact: avaluació continua treballs.

Naca: qualificació avaluació continua activitats.La prova final consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'avaluació contínua consisteix a fer diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).La reavaluació de l'assignatura consistirà en un examen final que inclourà tots els continguts de l'assignatura.


Normes d'avaluació

· Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua, es considerarà com no puntuada.

· Es considerarà No presentat l'estudiant/a que no es presenti a la prova final o no tingui presentat al menys el 50% dels treballs i activitats.