Gestió de la qualitat, seguretat, medi ambient i sostenibilitat

Temari

Sistemes de qualitat i control de processos.Normalització tècnica. Norma ISO 9001:2008. Auditories. Certificació. Gestió de la qualitat.Seguretat d'instal·lacions i drassanes.Prevenció de riscos laborals.Marc normatiu. Factors de risc. Danys derivats del treball. Riscos generals i la seva prevenció (seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia aplicada al treball). Riscos específics del sector de la construcció naval. Gestió de la prevenció de riscos.Seguretat marítima.Administració marítima nacional i internacional. Agents de la seguretat marítima. Marc normatiu de la seguretat marítima. Dispositius de salvament i supervivència. Sistemes de seguretat contraincendis. Gestió de la seguretat a bord. Protecció marítima.Sistemes de gestió mediambiental en el sector industrial naval.Normes ISO 14000. Reglament EMAS. Certificació i verificació mediambiental. Sistemes de gestió ambiental.Reglamentació i normativa ambiental marina.Marpol 73/78. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per HC. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per subst√†ncies nocives l√≠quides. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per aig√ľes brutes. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per escombraires. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ atmosf√®rica. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per les aig√ľes de llast.Avaluacions d'impacte ambiental.Conceptes generals. Legislació aplicable. Procediment aplicable. Metodologies.Tecnologies ambientals i sostenibilitat.Concepte de desenvolupament sostenible. Mesura de la sostenibilitat. Cooperació i compromís social. Recursos naturals, energètics i sostenibilitat. Energies renovables.Contaminació deguda a l'activitat litoral i la navegació.Tipologia de contaminants. Vies d'entrada. Impacte de la contaminació marina. Lluita contra la contaminació marina. Planificació de la lluita contra la contaminació.