Circuits

Temari

1.- Introducció a l'anàlisi de circuits. Magnituds fonamentals1.1.- Presentació de la matèria, mètodes i objectius.

1.2.- Magnituds fonamentals. Tensió i corrent.

1.3.- Magnituds fonamentals. Potència i energia.

1.4.- Fonts de tensió i corrent (independents)

1.5.- Fonts de tensió i corrent (dependents)2.- Circuits resistius2.1.- La llei d' Ohm.

2.2.- La llei de Joule. Conservació de l'energia i la potència.3.- Conservació de l'energia en els circuits elèctrics3.1.- Lleis de Kirchoff de tensió (LKV) i de Corrent (LKC)

3.2.- Combinacions sèrie i paral·lel de resistències.

3.3.- Anàlisis de nodes.

3.4.- Anàlisis de circuits amb fonts depenents.

3.5.- Anàlisis de malles.

3.6.- Anàlisis de circuits amb fonts depenents.

3.7.- Divisors de tensió i de corrent.

3.8.- Transformació estrella-triangle (Y-D)4.- Teoremes generals en circuits lineals4.1.- Propietats d'equivalència, linealitat i superposició.

4.2.- Definició de circuits equivalents de Thevenen i Norton.

4.3.- Circuits equivalents en sistemes amb fonts depenents.

4.4.- Màxima transferència de potència a la càrrega.5.- Elements emmagatzemadors d'energia5.1.- El condensador.

5.2.- La bobina.

5.3.- Combinació de capacitats i inductàncies.6.- Resposta transitòria d'un circuit6.1.- Revisió de les equacions d'estat de L i C.

6.2.- Equació diferencial associada a un sistema de primer ordre.

6.3.- Anàlisi pas a pas d'un circuit de primer ordre.7.- Circuits en règim sinusoïdal estable7.1.- Expressió matemàtica de la funció sinusoïdal.

7.2.- Propietats i paràmetres característics.

7.3.- Representació de sinusoides mitjançant la notació d'Euler.

7.4.- Concepte de fasor.

7.5.- Impedància i admitància.

7.6.- Anàlisi de circuits bàsics en regim sinusoidal.

7.7.- Diagrames fasorials de tensions i corrents.

7.8.- Anàlisis de xarxes en règim sinusoidal.

7.9.- Inductància mútua

7.10.- Anàlisis de xarxes acoblades magnèticment.8.- Potència en règim sinusoïdal8.1.- Potència instantània i potència mitja.

8.2.- Significat físic de P, Q i S.

8.3.- Potència complexa.

8.4.- Correciò del factor de potència.9.- Circuits trifàsics9.1.- Justificació del sistema trifàsic.

9.2.- Connexions trifàsiques.

9.3.- Correcció del factor de potència.