Supervisió de sistemes elèctrics

Sistema de qualificació

De la part de teoria es realitzaran dues probes (examen) para valorar tots els coneixements teòrics adquirits. L'apartat d'aplicació, així com l'anàlisi dels articles tècnics es valorarà a partir dels treballs presentats.El treball d'avaluació continuada consisteix en entregar tres articles amb el seu corresponent comentari.1a. avaluació, caràcter alliberador, pes: 15%

2a. avaluació, caràcter alliberador, pes: 20%

Aplicació: 25%

Laboratori: 25%

Avaluació continuada: 15%


Normes d'avaluació

Tots i cada un dels apartats en els que s'estructura el curs son de caràcter obligatori. El no disposar de la nota en algun d'ells obliga a la realització d'un examen final ESPECIAL de tota la assignatura.