Supervisió de sistemes elèctrics

Objectius

La supervisió de processos industrials en general s'ha convertit en una pràctica indispensable per als processos productius actuals, degut principalment a seu alt grau d'automatització. Es per aquest motiu que aquesta assignatura vulgui iniciar als estudiants en aquest camp, donant una visió general dels elements que intervenen, així com les seves característiques principals. L'objetiu principal d'aquesta assignatura es introduir al estudiant en el camp de la supervisió de sistemes, aportant coneixements tècnics sobre els elements que formen part en aquesta tasca, criteris per la valoració de les necessitats de cada procés en particular, així com per la elecció de la millor opció en cada cas.


Objectius d'aprenentatge