Supervisió de sistemes elèctrics

Temari

1.- Introducció a la supervisió de sistemes. 2.- Elements de la supervisió. 3.- Adquisició de dades. 4.- Comunicacions industrials. 5.- Interfaces Home-Màquina. 6.- Software de supervisió. 7.- Tractament de les dades. 8.- Visualizació de les dades. 9.- Tècniques avançades de supervisió.