Instal·lacions intel·ligents

Objectius

L'automatització no solament ha permès millorar i fer més eficients els pro-cessos de fabricació si no que també existeix una àrea dedicada a les ins-tal·lacions elèctriques d'edificis. L'automatització de tasques en l'edificació no ha d'anar solament centrada en el confort si no que l'objectiu principal és en l'estalvi energètic. Objectiu general: Proporcionar els coneixements per a que l'estudiant pugi comprendre el funcionament dels sistemes d'automatització i en concret la seva aplicació a les instal·lacions elèctriques. Objectius específics: - Adquirir els conceptes per comprendré i dissenyar aplicacions amb microcontroladors. - Conèixer els components d'un sistema domòtic. - Estudi de cadascuna de les parts dels sistemes de comunicacions di-gitals actuals.


Objectius d'aprenentatge