Instal·lacions intel·ligents

Temari

1.- Introducció1.1.- Concepte de sistema de control i gestió d'un edifici.

1.2.- Semblances amb els sistemes de control de proces-sos i xarxes en general.

1.3.- Tasques que realitzen.

1.4.- Presentació dels sistemes domòtics actuals2.- Sistemes micro-processador/micro-controlador2.1.- El microprocessador com l'element clau de tot sistema descentralitzat.

2.2.- Arquitectures de microprocessadors/microcontroladors.

2.3.- Estructura d'un microcontrolador

2.4.- La CPU i la ALU

2.5.- Metodologia d'execució de instruccions

2.6.- Introducció a les instruccions

2.7.- Memòries

2.8.- El mapa de memòria

2.9.- El registre d'estat

2.10.- Direccionalment de la memòria3.- Perifèrics3.1.- Els ports d'entrada i sortida

3.2.- Els temporitzadors

3.3.- Les interrupcions

3.4.- Unitat de comparació i captura (PWM)

3.5.- El conversor analògic digital

3.6.- Comunicacions sèrie4.- Instal·lacions intel·ligents4.1.- Edificis intel·ligents: definició i estat actual.

4.2.- Gestió.

4.3.- Elements d'un sistema de control per edificis.

4.4.- Topologies d'instal·lacions.5.- Comunicacions5.1.- Models i components d'un sistema de comunicacions

5.2.- Model OSI

5.3.- Transmissió de dades

5.4.- Tècniques de Codificació

5.5.- Protocols de comunicacions