Composició I

Objectius
Arquitectura monumental.
Història de l'arquitectura fins el segle XVIII.
Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos amb nivell bàsic de correcció ortogràfica i gramatical.
Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.
Objectius d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.

Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.

Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.