Càlcul

Objectius
En acabar l'assignatura de Càlcul, l'estudiant/a ha de ser capaç de:

- Fer l'esbós de la gràfica de les principals funcions elementals d'una variable.
- Resoldre inequacions senzilles.
- Operar amb logaritmes i exponencials.
- Interpretar físicament i geomètrica el concepte de derivada d'una funció.
- Calcular derivades de funcions.
- Plantejar i resoldre problemes d'optimització relacionats amb funcions d'una variable.
- Entendre el significat geomètric del gradient d'una funció de dues variables.
- Identificar les còniques i quàdriques a partir de les seves equacions.
- Conèixer algunes tècniques de càlcul de primitives.
- Calcular integrals dobles sobre regions simples.
- Calcular àrees de regions planes i volums d'alguns sòlids a l'espai.
- Operar amb nombres complexos en forma binòmica i exponencial.
Objectius d'aprenentatge

CE 1 TELECOM. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicaci√≥ oral, respondre de manera adequada les q√ľestions formulades i redactar textos de nivell b√†sic amb correcci√≥ ortogr√†fica i gramatical.

TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.