Càlcul

Planificació

ACTIVITATS DIRIGIDES 1,2 I 3.

Introducció al programari lliure i a la seva aplicació en l'assignatura.

Funcions i gràfiques: paràmetres de les funcions i sistemes de referència.Tècnica de completació de quadrats i identificació de còniques a partir de les seves equacions en coordenades cartesianes.

Activitat de consolidació: Treball sobre els errors detectats en cursos anteriors.Treball en grup

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de manera particular o general.

ACTIVITATS DIRIGIDES 4,5 I 6.

C√†lcul de derivades de funcions definides expl√≠citament i impl√≠citament, amb especial √®mfasi en l'√ļs de la regla de la cadena.

Extrems relatius i absoluts. Diferència entre els dos conceptes. Càlcul d'extrems.

Modelització matemàtica i resolució de problemes d'optimització usant funcions d'una variable.

Activitat de consolidació: Treball sobre els errors detectats en cursos anteriors.Treball en grup

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de manera particular o general.

ACTIVITATS DIRIGIDES 7,8 I 9.

Càlcul de primitives de funcions racionals.

Tècnica del canvi de variable: integrals de funcions trigonomètriques i irracionals.

Càlcul d'àrees i volums de revolució mitjançant integrals.

Activitat de consolidació: Treball sobre els errors detectats en cursos anteriors.Treball en grup

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de manera particular o general.

ACTIVITATS DIRIGIDES 10, 11, 12 I 13.

Càlcul de derivades parcials i del pla tangent a una superfície a l'espai.

Integració iterada (I)

Integració iterada (II)

Canvis de variable (especial èmfasi en les coordenades polars).

Activitat de consolidació: Treball sobre els errors detectats en cursos anteriors.Treball en grup

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de manera particular o general.

ACTIVITATS DIRIGIDES 14.

Operacions amb nombres complexos en forma exponencial.

Activitat de consolidació: Treball sobre els errors detectats en cursos anteriors.Treball en grup

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de manera particular o general.

TEST DIAGNOSI I TEST DE SUPERACI√ď.

Test individual de diagnosi sobre coneixements previs. El mateix control de superació passades dues setmanes.

CONTROL 1

Control individual. Resolució de dos o tres exercicis similars als que s'inclouen les llistes de problemes treballats a classe.

CONTROL 2

Control individual. Resolució de dos o tres exercicis similars als que s'inclouen les llistes de problemes treballats a classe.

CONTROL 3

Control individual. Resolució de dos o tres exercicis similars als que s'inclouen les llistes de problemes treballats a classe.