Càlcul

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Equacions i gr√†fiques
    • Derivades
    • Integrals
    • Funcions de dues variables
    • Nombres complexos