Càlcul

Objectius

En acabar l'assignatura de Càlcul, l'estudiant/a ha de ser capaç de: - Fer l'esbós de la gràfica de les principals funcions elementals d'una variable. - Resoldre inequacions senzilles. - Operar amb logaritmes i exponencials. - Interpretar físicament i geomètrica el concepte de derivada d'una funció. - Calcular derivades de funcions. - Plantejar i resoldre problemes d'optimització relacionats amb funcions d'una variable. - Identificar les còniques i quàdriques a partir de les seves equacions. - Entendre el significat geomètric del gradient d'una funció de dues variables. - Conèixer algunes tècniques de càlcul de primitives. - Calcular integrals dobles sobre regions simples. - Calcular àrees de regions planes i volums d'alguns sòlids a l'espai. - Operar amb nombres complexos en forma binòmica i exponencial.


Objectius d'aprenentatge

CE 1 TELECOM. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.