Càlcul

Planificació

ACTIVITAT 1: CONTROL 1Control del contingut 1.ACTIVITAT 2: CONTROL 2Control del contingut 3.ACTIVITAT 3: CONTROL 3Control del contingut 4.ACTIVITAT 4: ACTIVITATS DIRIGIDESEls estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats sobre els continguts d'equacions i gràfiques (2h), derivació de funcions d'una variable (2h), integració de funcions d'una variable (3h), funcions de dues variables (2h) i nombres complexos (1h). En alguns casos ho faran individualment, i en altres per grups. Els problemes seran comentats a l'aula. Eventualment, els estudiants hauran de resoldre'ls a la pissarra i/o entregar-ne la resolució per escrit.ACTIVITAT 5: EXAMEN DE MIG QUADRIMESTREExamen dels continguts 1 i 2.ACTIVITAT 6: EXAMEN DE FINAL DE QUADRIMESTREExamen dels continguts 1, 2, 3, 4 i 5.