Electrònica en les telecomunicacions

Metodologia docent

El curs combina les següents metodologies docents:- Sessions expositives a càrrec del professor.

- Aprenentatge autònom, realitzant activitats de consolidació a casa amb material d'autoaprenentatge.

- Autoavaluació i coavaluació entre companys d'alguns dels lliuraments.

- Aprenentatge cooperatiu en algunes de les activitats del curs.

- Aprenentatge basat en projectes, desenvolupant un projecte en equip durant les darreres setmanes del curs.

- Aprenentatge basat en l'experimentalitat, ja que una bona part del curs es desenvolupa al laboratori.