Electrònica en les telecomunicacions

Objectius

1. Descriure un senyal el√®ctric i la seva relaci√≥ amb la transmissi√≥ d'informaci√≥. 2. Descriure difer√®ncia de potencial, corrent, pot√®ncia i resist√®ncia el√®ctrica, les seves unitats i els factors multiplicatius corresponents. 3. Descriure el conveni de signes de l'element passiu i actiu. 4. Descriure els elements de circuit seg√ľents y la seva relaci√≥ tensi√≥-corrent: resist√®ncia, font independent de tensi√≥, font independent de corrent, curtcircuit i circuit obert. 5. Analitzar circuits el√®ctrics de complexitat moderada formats pels elements esmentats a l'Objectiu 4 usant la llei d'Ohm i les t√®cniques seg√ľents: lleis de les tensions i corrents de Kirchhoff (KVL i KCL); associacions s√®rie i paral¬∑lel; teorema de la superposici√≥; teoremes de Th√©venin i Norton; node de refer√®ncia. 6. Descriure material semiconductor, impureses donadores i acceptadores i uni√≥ PN. 7. Descriure el d√≠ode (de prop√≤sit general i LEDs), les seves dues regions principals d'operaci√≥ (de polaritzaci√≥ directa i inversa) i els models el√®ctrics corresponents en cont√≠nua (o baixa freq√ľ√®ncia). 8. Analitzar circuits b√†sics amb d√≠odes. 9. Descriure el transistor bipolar d'uni√≥ (NPN i PNP), les seves tres regions principals d'operaci√≥ (activa o directa, de saturaci√≥ i de tall) i els models el√®ctrics corresponents en cont√≠nua (o baixa freq√ľ√®ncia). 10. Analitzar circuits b√†sics amb transistors bipolars d'uni√≥. 11. Descriure l'amplificador operacional (AO), les seves tres regions d'operaci√≥ (lineal, de saturaci√≥ positiva o alta i de saturaci√≥ negativa o baixa) i els models ideals corresponents. 12. Descriure qualitativament els conceptes de realimentaci√≥ negativa i positiva aplicats a circuits amb AOs. 13. Analitzar dos tipus de circuits b√†sics amb AOs: amplificadors (realimentaci√≥ negativa amb resist√®ncies) i comparadors (sense realimentaci√≥). 14. Descriure les fonts controlades lineals de tensi√≥ i corrent. 15. Explicar el concepte d?amplificador electr√≤nic i descriure els quatre tipus (de tensi√≥, de corrent, de transconduct√†ncia i de transresist√®ncia) aix√≠ com els models el√®ctrics lineals corresponents que inclouen les resist√®ncies d?entrada i sortida i el guany. 16. Modelar com a amplificadors electr√≤nics, circuits amplificadors implementats amb AOs utilitzant el seu model ideal en la regi√≥ lineal. 17. Aplicar les fonts controlades al modelatge d?AOs (o de transistors bipolars) en la seva regi√≥ lineal (o activa) i realitzar el subseq√ľent an√†lisi en circuits amplificadors implementats amb AOs (o transistors bipolars), incloent el modelatge com a amplificador electr√≤nic.


Objectius d'aprenentatge

CE 4 TELECOM. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de los materiales y su aplicación para resolución de problemas propios de la ingeniería. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicaci√≥ oral, respondre de manera adequada les q√ľestions formulades i redactar textos de nivell b√†sic amb correcci√≥ ortogr√†fica i gramatical.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 1: Identificar les pr√≤pies necessitats d'informaci√≥ i utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'√†mbit tem√†tic.√öS EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACI√ď - Nivell 1: Utilitzar correctament instrumental, equips i programari dels laboratoris d'√ļs general o b√†sics. Realitzar els experiments i pr√†ctiques proposats i analitzar els resultats obtinguts.