Electrònica en les telecomunicacions

Temari

Anàlisi bàsic de circuits1. Introducció

2. Lleis de Kirchhoff

3. Anàlisi de circuits

4. Teorema de la superposició

5. Teoremes de Thévenin i de NortonDispositius electrònics i circuits1. Díodes

2. Transistors bipolars d'unió

3. Amplificadors operacionals

4. Fonts controlades i modelat d'amplificadors