Matemàtiques de la telecomunicació

Sistema de qualificació

Nombre Pes (%) Pes total(%)

Exàmens 2 20 40

Controls* 3 individuals

+1 ind/grup 10 40

Lliurables de grup 7 5

Pràctica de laboratori 1 5 5

Actitud i participació 10* Per als controls 1, 2 i 3: si s'entrega el control fet correctament a la classe següent, s'augmenta mig punt la nota obtinguda (Avaluació formativa)L'últim control consta de dues parts. La primera és una prova individual (problemes 1 i 2), la segona és una prova per fer en grup (problemes 2 i 3). La nota obtinguda és la mitjana aritmètica de les notes de les dues parts.


Normes d'avaluació

Els controls es fan en hores de classe de teoria o de problemes i tenen una durada de 30 minuts.El primer examen es fa a la meitat del quadrimestre (setmana sense classes).

El segon examen es fa a la setmana següent de finalitzar les classes del quadrimestre.

Els exàmens tenen una durada de 90 minuts.