Matemàtiques de la telecomunicació

Metodologia docent

A les sessions de grup gran (teoria) s'alternen les sessions expositives participatives amb sessions d'aprenentatge cooperatiu.A les classes de problemes es prioritza la resolució de problemes per part dels estudiants, amb una atenció més personalitzada de les dificultats per part del professor.A l'inici del curs s'organitzen els estudiants en grups de tres (o quatre) (grups formals) i s'assigna un rol a cadascun dels membres (1, 2, 3). Aquests grups realitzen tres tipus d'activitats:1) Sessions d'aprenentatge cooperatiu (mètode JigSaw (puzle))Cada estudiant extreu del Campus Digital el material complet corresponent a la sessió, que està estructurat en tres parts independents (1,2,3), i prepara de forma individual i autònoma la part corresponent al seu rol (en el temps d'aprenentatge autònom). A la classe següent, els estudiants es reuneixen en grups d'experts, constituïts per estudiants que han preparat el mateix rol, per tal que contrastin els seus dubtes i consultin amb el professor si és necessari. Posteriorment, es reuneixen els grups formals perquè cada estudiant expliqui la seva part a la resta de membres del grup. Finalment, cada grup aplica els coneixements treballats durant la sessió (o bé en la sessió d'activitats dirigides) a la resolució d'exercicis i els lliura al final de la classe.2) Resolució i lliurament d'exercicisPoden ser exercicis encarregats per fer a classe o en el temps de treball personal. En alguns casos, abans del lliurament al professor es farà una correcció entre companys mitjançant una rúbrica.3) Control de grupL'últim control consta de dues parts. La primera és una prova individual (problemes 1 i 2), la segona és una prova per fer en grup (problemes 2 i 3). La nota obtinguda és la mitjana entre les notes de les dues parts.De tots els lliurables, controls i exàmens es dóna feedback personalitzat a cada alumne, o bé a través del Campus Digital o bé mostrant a l'alumne les correccions i comentaris dels treballs.D'altra banda, es fa un seguiment dels grups de treball (control d'assistència, funcionament, resolució de conflictes) i eventual reassignació de grups.