Interconnexió de xarxes

Metodologia docent

L'assignatura es desenvolupa en treball individual i en treball en grup.

Les classes de teoria són fonamentalment classes expositives per part del professor a la pissarra i amb transparències i s'incentiva la participació de l'estudiant a la classe mitjançant preguntes i comentaris. Les transparències usades a classe de teoria estan disponibles abans de la classe per poder repassar-les prèviament i poder dur-les impreses per fer-hi les anotacions pertinents.

Les classes de problemes es basen en una àmplia col·lecció de problemes representatius de la matèria de l'assignatura. Els problemes més representatius seran tractats a classe pel professor; l'estudiant coneixerà, prèviament, quins problemes s'estudiaran perquè els pugui preparar i pugui aclarir els dubtes pertinents durant la classe.

Quant al laboratori, els estudiants disposen amb antelació d'un manual de pràctiques que els servirà per estudiar i preparar cada sessió de laboratori; aquesta sessió pràctica es fa en presència del professor i les pràctiques són avaluades amb controls específics.