Interconnexió de xarxes

Objectius

En acabar l'assignatura Interconnexió de xarxes, l'estudiant/a ha de ser capaç de: - Aplicar els conceptes d'arquitectura de xarxa per a xarxes LAN. - Definir les característiques d'una xarxa d'àrea local i determinar les necessitats per a la implementació d'una xarxa Ethernet en un entorn real. - Interpretar i entendre un estàndard per a xarxes LAN. - Identificar els dispositius d'interconnexió de xarxa i triar-ne el més adient a cada entorn. - Configurar els equips d'interconnexió perquè funcionin en un entorn real. - Determinar els dominis de col·lisió i dominis de broadcast a nivel 2 i a nivel 3 per a una xarxa determinada. - Avaluar els mecanismes d'accés al medi i clasificar-los segons les prestacions en diferents entorns. - Determinar els mecanismes d'accés al medi més adients per a una aplicación específica, a partir de les característiques d'aquests mecanismes. - Assignar adreces IP als equips d'una xarxa segons la topología proposada i segons els requeriments de comunicació entre els equips. - Determinar els canals de veu necessaris en una central de commutació per a abastar, amb un cert grau de servei, un màxim trànsit ofert, mitjançant el càlcul o la consulta de les taules d'Erlang.


Objectius d'aprenentatge

CE 17 TELECOM. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)CE 19 TELECOM. Conocimiento de los métodos de interconexión y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.ÚS EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACIÓ - Nivell 1: Utilitzar correctament instrumental, equips i programari dels laboratoris d'ús general o bàsics. Realitzar els experiments i pràctiques proposats i analitzar els resultats obtinguts.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.