Circuits i sistemes digitals

Sistema de qualificació

L'avaluació té en compte tant el treball realitzat en grup com el nivell d'aprenentatge individual i admet la millora contínua del rendiment de l'estudiant/a en els terminis establerts (avaluació formativa). La idea bàsica del sistema és que tot el treball que fa l'estudiant compta per a la qualificació final i no existeix el típic examen final. Els conceptes en què es desglossa l'esquema d'avaluació són:* Grup:

- Treballs (45%): Els sis exercicis (EX) amb un pes total del 30% (EX1A, EX1B, EX1C, EX2, EX3, EX4); i el dossier electrònic de grup "ePortfolio" (eP) amb un pes de 15 % (eP1 (5%), eP2(10%)).- Projecte d'aplicació (20%): La memòria del projecte (APdoc) 7,5%, i la presentació oral del projecte (APpre) 12,5%.Nota important: Per tal d'assegurar que els grups cooperatius han realitzat les tasques vertaderament en equip, la nota assignada a cada treball EX en particular √©s provisional fins que no queda aprovat el control individual (IT) corresponent. √Čs a dir, en cas que la nota provisional assolida en un EX sigui superior a "4", si l'estudiant/a no aprova el seu control individual, la seva nota per aquest EX passar√† a ser un "4". La relaci√≥ entre els exercicis en grup i els controls individuals √©s la seg√ľent: EX1A, EX1B, EX1C - IT1; EX2 - IT2; EX3 - IT3; EX4 - IT4.* Individual:

- Ex√†mens (25%): Tests o controls de coneixements b√†sics (IT). Hi haur√† 4 controls amb un pes del 6,25% cadascun, essencialment per verificar que s'ha treballat eficientment en grup. En cas de que un estudiant/a es presenti a la prova de recuperaci√≥ d'algun d'aquests ex√†mens, l'√ļltima qualificaci√≥ assolida ser√† la que romandr√†.- Actitud i participació (10%): Aquesta qualificació la fa el/la professor/a subjectivament valorant aspectes com ara: la implicació de l'estudiant/a en el funcionament del grup cooperatiu (es valora que tots els membres del grup obtinguin un rendiment similar); la capacitat que han demostrat per resoldre conflictes; la participació a l'aula i en les hores de consulta; la constància en l'estudi durant el curs, etc.S'aplicaran els criteris d'avaluació definits a la infoweb de l'assignatura.


Normes d'avaluació

Essencialment, tal com s'ha explicat, és obligatori que cada exercici, control o qualsevol altra tasca encarregada tingui: plantejament, desenvolupament, solució i, en molts casos, verificació de la solució (la majoria de dissenys es poden i s'han de simular amb el programari de laboratori virtual i muntar en targetes d'entrenament). A més, les tasques s'han de lliurar en el termini establert. A la pàgina web de l'assignatura es poden trobar exemples d'exercicis resolts seguint aquest patró.

Tots els membres del grup han d'haver participat en la realització de les activitats i han d'haver après qualsevol aspecte relacionat amb l'exercici que se signa. En cada exercici cal explicar el pla de treball i exposar la valoració que en fan el grup o els alumnes en particular.

Si un/a estudiant/a d'un grup no ha participat en la resolució d'un exercici, ha de notificar-ho al/a la professor/a per tal que se li pugui encarregar un altre treball personal de les mateixes característiques.

Si un/a estudiant/a no pot seguir el pla de treball establert, ha de comunicar-ho al/a la professor/a per tal que organitzi un itinerari alternatiu que també comporti la mateixa dedicació.

Per realitzar qualsevol activitat, inclosos els controls individuals, es pot usar qualsevol material: notes de classe, problemes d'anys anteriors, Internet, PC's, calculadores, etc.