Circuits i sistemes digitals

Metodologia docent

L'assignatura es basa en l'aprenentatge cooperatiu (CL) i l'aprenentatge basat en problemes (PBL). És a dir, l'estudiant/a treballa i aprèn en grups base organitzats durant tot el quadrimestre per realitzar problemes i projectes que s'han de lliurar en dates determinades seguint uns criteris de qualitat (rúbriques) establerts des del començament de curs. En realitat es pretén amb aquesta metodologia que l'estudiant aprengui els continguts de manera integrada amb la pràctica de cadascuna de les 6 competències genèriques. Les activitats estan preparades en aquest sentit i obligaran els estudiants a romandre actius des de la primera sessió fins a l'última, tal com si anessin a treballar a una empresa del sector durant un període de 13 setmanes i haguessin de produir resultats setmanals.

El format de les classes presencials, de 2 hores cadascuna (sessions de treball en grup a l'aula i al laboratori), és generalment aquest: 1) dubtes de les sessions anteriors; 2) introducció i descripció de la feina que s'ha de realitzar; 3) treball en grup; 4) explicacions i dubtes generals; 5) treball en grup, i 6) preparació de la feina que s'ha de fer fora de la classe (a les sessions de treball autònom en grup liderades pels propis estudiants).

Les sessions de laboratori es realitzen amb el mateix esquema de grups cooperatius i amb el format descrit anteriorment, però usant preferentment ordinadors personals i instruments electrònics per solucionar les qüestions finals dels problemes relacionades amb la simulació, muntatge, verificació i mesures. És molt convenient que els estudiants tinguin ordinador personal (idealment portàtil) amb connexió a Internet. S'ofereix un servei de préstec de portàtils.

Les sessions d'activitats acadèmiques dirigides seran seminaris de discussió oberta, en grup petit o mitjà (20 estudiants), sobre tasques encarregades al grup cooperatiu: cerca d'informació, ajuda en la lectura de materials d'estudi, identificació i plantejament del problema, organització del pla de treball, distribució de tasques, tutorials d'ús de software o d'instruments de laboratori; reflexió sobre el funcionament dels grups cooperatius, etc. El curs compta amb 1 h setmanal d'activitat dirigida, a més de 6,5 h de treball autònom setmanal.

El/la professor/a no explica ni transmet tot el contingut de la matèria, sinó que planifica la feina que s'ha de realitzar, fa el seguiment del funcionament dels grups cooperatius, en corregeix els treballs i aclareix els dubtes (si convé per a tota la classe) que cada grup troba a l'hora de fer els problemes.

Per incentivar l'ús de l'anglès, tal com s'ha especificat en els objectius d'aprenentatge, (recordeu que la comprensió oral i escrita d'aquesta llengua és absolutament essencial per desenvolupar una futura carrera professional dins de l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació), una part del material d'estudi, llibres, referències o fins i tot les exposicions orals, són en anglès. A més, sempre que sigui possible, s'intentarà integrar l'aprenentatge de la llengua i els continguts (teaching content through English, content and language integrated learning, CLIL).

En finalitzar el curs, els estudiants emplenaran de manera voluntària i anònima una enquesta de tipus SEEQ per avaluar la seva satisfacció amb el curs i els professors. Aquestes dades recollides i analitzades, juntament amb altres indicadors, permetran la millora de l'organització del curs i la revisió de les activitats per edicions successives.