Circuits i sistemes digitals

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiantat ha de ser capaç de: - Treballar en equip cooperatiu per planificar les activitats i realitzar els problemes i projectes, realitzant el seguiment del seu temps d'estudi i seguint la metodologia científica associada a la resolució de problemes. - Cercar materials per a l'estudi autònom, preferentment en anglès, a la biblioteca i a Internet, per complementar les indicacions donades en els problemes i projectes. - Documentar els treballs usant processador de textos, eines gràfiques, correctors automàtics, gestors de projectes, i altres eines ofimàtiques, seguint els criteris de qualitat especificats a les plantilles de l'assignatura. - Editar i publicar, seguint les indicacions, un portafoli electrònic del grup de treball cooperatiu, per mostrar els treballs, la reflexió sobre el contingut del curs i la valoració del progrés personal en relació a l'aprenentatge de les competències de l'assignatura. - Interpretar la documentació (normalment en anglès) de catàlegs de circuits integrats digital, per poder-los usar en el disseny d'aplicacions. - Anàlisi, simulació i disseny de funcions lògiques (amb esquemes i VHDL) usant programari específic: Minilog (Expresso algorithm), WolframAlpha, Proteus-ISIS, etc. - Deduir les especificacions així com la seva representació en VHDL dels blocs combinacionals i seqüencials estàndard, per tal d'incloure'ls com a components elementals en el disseny d'aplicacions més complexes. - Implementar circuits combinacionals i seqüencials usant dispositius lògics programables (sPLD/CPLD) i FPGA, generant projectes modulars top-down basats en llenguatge de descripció de maquinari (VHDL) i usant el conjunt d'eines de programari associades al procés de disseny, simulació i implementació. - Implementar projectes de circuits combinacionals i sistemes seqüencials en el laboratori usant targetes d'entrenament i instruments propis d'un laboratori d'electrònica per a mesura, verificació i caracterització. - Dissenyar màquines d'estat finits (FSM) mitjançant VHDL, realitzant projectes de simulació i d'implementació en xips programables PLD i FPGA. - Dissenyar, simular i implementar en PLD o FPGA un sistema digital avançat de complexitat mitjana (subsistema o perifèric), basat en una unitat operativa (registres dels operants més l'ALU) i una unitat de control (FSM). - Classificar els microcontroladors comercials segons la seva tecnologia i capacitat de càlcul (8, 16, 32 bits), explicar les seves aplicacions més usuals (small embedded systems) i descriure el conjunt d'eines de programari i maquinari associades al flux de disseny propi de cada fabricant. - Implementar problemes que incloguin l'ús de perifèrics i la programació a través d'interrupcions en llenguatge assemblador i C (HI-TECH C Lite Compiler,MPLAB XC compilers), seguint el flux de disseny per a microcontroladors PIC de Microchip proposat a l'assignatura. - Concebre, dissenyar, simular i muntar un projecte d'aplicació basat en dispositius programables i/o microcontroladors PIC a partir d'unes especificacions inicials, presentar-lo oralment i redactar una memòria descriptiva seguint les indicacions d'una plantilla. Aquest projecte inclou la comparació d'alternatives al disseny d'un mateix sistema digital resolt amb dispositius programables o bé amb microcontroladors, així com explicar els avantatges i inconvenients de cada opció.


Objectius d'aprenentatge

CE 14 TELECOM. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)CE 14 TELECOM. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)CE 15 TELECOM. Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.CE 15 TELECOM. Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.GESTIÓ DE PROJECTES - Nivell 1: Conèixer eines de gestió de projectes portant a terme les diferents fases del projecte establertes pel professor.GESTIÓ DE PROJECTES - Nivell 1: Conèixer eines de gestió de projectes portant a terme les diferents fases del projecte establertes pel professor.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.ÚS EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACIÓ - Nivell 1: Utilitzar correctament instrumental, equips i programari dels laboratoris d'ús general o bàsics. Realitzar els experiments i pràctiques proposats i analitzar els resultats obtinguts.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.ÚS EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACIÓ - Nivell 1: Utilitzar correctament instrumental, equips i programari dels laboratoris d'ús general o bàsics. Realitzar els experiments i pràctiques proposats i analitzar els resultats obtinguts.