ENGINYERIA D'RF

Planificació

ACTIVITATS A L'AULA

Són activitats que es finalitzaran i revisaran a l'aula, intercalades en les exposicions del professor. Es tracta de petits problemes que ajudaran a comprendre les explicacions del professor. Algunes d'aquestes activitats es faran en grup i altres individualment.

LABORATORI D'INSTRUMENTACIÓ

Ús d'instrumentació característica d'un laboratori de RF: Analitzador de xarxes i analitzador d'espectres.

INICIACIÓ AL CAD DE CIRCUITS DE RADIOFREQÜÈNCIA

Iniciació al ADS (o software equivalent)

DISSENY, FABRICACIÓ I MESURA DE DISPOSITIUS PASSIUS

Disseny amb ADS (o software equivalent), fabricació i mesura de dispositius passius de RF: Filtres, divisors, acobladors, xarxes d'adaptació

DISSENY, FABRICACIÓ I MESURA DE DISPOSITIUS ACTIUS

Disseny amb ADS, fabricació i mesura de dispositius passius de RF: amplificadors, oscil·ladors i mescladors.