COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

Planificació

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN GRUP I ENTREGA DE LA CARPETA

L'alumne haurà de resoldre de forma col·laborativa, en grups de tres persones, problemes de l'assignatura proposats pel professor. Aquests problemes es realitzaran a les classes d'aplicació amb el suport continu del professor.

ANÀLISI EN PROFUNDITAT D'UN SISTEMA DE COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

L'alumne haurà de estudiar en detall un dels estàndards de comunicacions aeronàutiques segons una llista proposada pel professor (o a proposta del grup d'estudiants) i material de consulta especialitzat (llibres i revistes i reports de projectes o d'organismes d'estandardització). El treball es realitzarà fonamentalment fora d'hores de classe, en grups de tres estudiants.