Eficiència energètica

Objectius

En acabar l'assignatura , l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: · Explicar el significat de la política energètica espanyola i europea. ·Determinar les causes de l'escalfament global. · Explicar el significat de baix consum energètic en el context de l'edificació. · Definir eficiència energètica. · Relacionar-ho en el context de l'edificació · Identificar les tècniques i principis de disseny de l'eficiència energètica dels edificis. · Utilitzar les tècniques i principis de disseny per la implantació de sistemes energètics renovables en edificis.


Objectius d'aprenentatge

FB-01 Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadístic.FB-05 Coneixement dels fonaments te√≤rics i principis b√†sics aplicats a l'edificaci√≥, de la mec√†nica de fluids, la hidr√†ulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrot√®rmia, i l'ac√ļsticaFB-06 Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques a ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostosFE-01 Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obraFE-04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats a l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que les defineixenFE-14 Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions en el procés de l'edificacióAPRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboraci√≥ del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pr√≤pia especialitat.SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL: Con√®ixer i comprendre la complexitat dels fen√≤mens econ√≤mics i socials t√≠pics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalitzaci√≥ i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la t√®cnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď: Gestionar l'adquisici√≥, l'estructuraci√≥, l'an√†lisi i la visualitzaci√≥ de dades i informaci√≥ de l'√†mbit d'especialitat i valorar de forma cr√≠tica els resultats d'aquesta gesti√≥.