Eficiència energètica

Temari

C1 Energia, mediambient i climaEn aquest contingut es treballa:Polítiques energètiques. Recursos energètics. Mercats d'emissions i polítiques energètiques. Factors climàtics. Disseny respectuós amb el mediambient. Energies renovables.C2 Eficiència energètica en els edificisEn aquest contingut es treballa: Balanç energètic en els edificis: EnergyPlus. Reducció de les necessitats de energia. Limitació de la demanda de energia. Eines de certificació ambiental d'edificis (VERDE, LEED, BREEAM). Eines de verificació del document CTE-HE : Limitació de la demanda (LIDER). Eines de qualificació energètica: CALENER. Càlcul d'emissions de CO2 associades.C3 Principis d'energies renovablesEn aquest contingut es treballa:

Sistemes tèrmics solars actius. Aigua calenta domèstica. Energia eòlica. Energia geotèrmica. Integració de sistemes fotovoltaics en edificis. El edifici de energia cero.