Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

Sistema de qualificació

1. Avaluació d'Iguals (EI).

2. Participació Activa Positiva (PAP).

3. Treball Dins de l'Aula (TDA).

4. Treball Fora de l'Aula (TFA).

5. Test de Resposta Múltiple (TRM).

6. Treball de Casos Reals (TCR).

7. Exposició Treball Casos Reals (ETCR).Nota Final del Curs = (EI x 5%)+(PAP x 15%)+((TDA+TFQ) x 25%)+(TRM x 30%)+((TCR+ ETCR) x 25%)


Normes d'avaluació

Serà necessari aprovar amb una nota major o igual a cinc dues dels cinc mètodes d'avaluació aquí descrits; els dos mètodes d'avaluació amb nota mínima aprovatòria són el 6 i 7.

Els treballs o activitats lliurades fora dels terminis establerts a l'inici del curs causaran reducció en la nota de les mateixes.

La nota final individual de cada alumne serà el resultat de la mitjana ponderada dels mètodes d'avaluació abans citats.