Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

Metodologia docent

Classes magistrals demostratives.

Aprenentatge actiu.

Aprenentatge autònom.

Treball en grup.

Aprenentatge cooperatiu.

Mètode del Puzle.

Mètode del cas.

Pòster.

Fòrum de discussió.