Probabilitat i estadística

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Regressi√≥ lineal
    • Tabulaci√≥ i presentaci√≥
    • BoxPlot