Probabilitat i estadística

Apunts

Apunts de Probabilitat i estadística

    • Regressió lineal
    • Tabulació i presentació
    • BoxPlot