Probabilitat i estadística

Sistema de qualificació

S'avaluarà l'assignatura per avaluacions parcials amb els següents pesos:

- 1a avaluació: 50%

- 2a avaluació: 50%


Normes d'avaluació

La primera i la segona avaluació consisteixen en d'actes d'avaluació presencials. Si no es realitza algun dels actes o activitats, es considerarà qualificada amb zero.