Probabilitat i estadística

Metodologia docent

- Sessions presencials d'exposició dels continguts.

- Sessions presencials de treball pràctic.

- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.En les sessions d'exposició dels continguts el professor introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats ja sigui manualment o amb l'ajut de l'ordinador.