Electrònica analògica

Objectius

Familiaritzar l'estudiant amb els diferents components actius (transistors bipolars, transistors d'efecte de camp i amplificadors operacionals de tensió), així com en l'anàlisi de circuits on hi hagi aquests components. Desenvolupar la capacitat de l'estudiant per aplicar amb bon criteri aquestes tècniques en la resolució de problemes pràctics, usuals en la professió d'enginyer. Fer servir el software "Electronics Workbench" per trobar solucions als problemes treballats. Desenvolupar les competències específiques i transversals associades al treball acadèmic i detallades més endavant.


Objectius d'aprenentatge

ELO: Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògicaELO: Capacitat per a dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potencia