Materials per al disseny de productes tèxtils

Sistema de qualificació

-Primera avaluació: 35%

-Segona avaluació: 35%

-Pràctiques de laboratori i altres activitats proposades:30%


Normes d'avaluació