Materials per al disseny de productes tèxtils

Metodologia docent

-Sessions presencials d'exposició de continguts.

Classes presencials teòriques amb presentacions digitals. L'avaluació es realizarà als exàmens parcials (dos).

-Sessions presencials de pràctiques de laboratori.

Treball en parelles o individual (si el total d'alumnes és menys de 8). Els estudians disposaran dels guions de pràctiques corresponents i de les explicacions inicials del professor sobre la realització de les mateixes.L'avaluació es realitzarà en funció de: el treball realitzat al laboratori i els informes presentats.

-Treball autònom d'estudi, de realització d'exercicis i de preparació de temes individuals compendi de propietats i coneixement de materials tèxtils presentats en fitxes resumides.

-En el cas que els estudians preparin un treball en grup, amb un nombre de membres a determinar, cadascun d'ells exposarà, en sessions públiques, els resultats i/o continguts del treball de la part que li correspongui, subdividit en diverses parts en funció del nombre de membres del grup.