Materials per al disseny de productes tèxtils

Objectius

OAG1. Coneixement de la ciència, la tecnologia i les propietats físiques i químiques dels materials tèxtils, susceptibles de ser filats i teixits. OAG2. Elaborar qualsevol tipus de tela de característiques anàlogues a les que habitualment s'atribueixen als teixits convencionals. OAG3. Capacitat per conèixer, entendre i seleccionar materials tèxtils, en funció de les especificacions del producte a fabricar, segons disseny establert. OAG4. Conèixer, entendre i utilitzar els equips i tècniques per a la fibrologia dels materials tèxtils, en forma de fibres o filaments, en vistes a la seva correcta utilització. OAG5. Coneixement de la degradació del material tèxtil i la seva interacció amb el medi ambient, amb l'objecte d'evitar-la o reduir-la al mínim.


Objectius d'aprenentatge

TEX: Coneixement aplicat de química per a la indústria tèxtilTEX: Coneixement de materials i la seva aplicació en l'àmbit tèxtilCOMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.