Materials per al disseny de productes tèxtils

Planificació

PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA.Classe magistral d'exposició de introducció de l'assignatura

- Objectius i competències.

- Temari i activitats vinculades.

- Avaluació.

- Recursos i BibliografiaPROPIETATS DERIVADES DE LA GEOMETRIA DE LES FIBRES I IDENTIFICACIÓ ORGANOLÈPTICA DE LES FIBRES E INTRODUCCIÓ A LA MICROSCÒPIA TÈXTILClasse magistral d'exposició dels diferents definicions de fibres tèxtils, la seva classificació i els seus conceptes generals de caracterització segons la geometria de les fibres: Fibrologia.

Pràctica de laboratori sobre identificació organolèptica de fibres tèxtils amb proves elementals de tipus visual, combustió , etc.. Introducció a la microscòpia tèxtil: funcionament del microscopi òptic, preparació de provetes, tècniques d'enfoc i contrast .PROPIETATS DERIVADES DE LA GEOMETRIA DE LES FIBRES : MICROSCOPI DE LES FIBRES NATURALSPràctica de laboratori sobre identificació microscòpica de fibres tèxtils naturals: visió longitudinal i transversal de fibres al microscopi.PROPIETATS DERIVADES DE LA NATURALESA DE LES FIBRES. CONDICIONAMENTClasses pràctiques de problemes sobre condicionament de fibres i altres.PROPIETATS DERIVADES DE LA NATURALESA DE LES FIBRES: PROPIETATS TÈRMIQUES, DE SORCIO:CONDICIONAMENT, ÒPTIQUES, ELÈCTRIQUES I ALTRESClasse magistral d'exposició sobre el comportament mecànic de les fibres i interpretació dels seus valors en vistes a la seva aplicació. Descripció de les diferents propietats tèrmiques, de sorció: condicionament, òptiques, elèctriquesPROPIETATS DERIVADES DE LA GEOMETRIA DE LES FIBRES: IDENTIFICACIÓ MICROSCÒPICA DE LES FIBRES QUÍMIQUES.Pràctica de laboratori sobre identificació microscòpica de fibres tèxtils químiques: visió longitudinal i transversal de fibres al microscopi.PROPIETATS DERIVADES DE LA NATURALESA DE LES FIBRES: FINOR, LLARGADA I DINAMOMETRIA.Demostració del funcionament dels equips de finor (Air-Flow, Llanàmetre), llargada (Fibrograph), Dinamometria de feixos de fibres (Pressley i Stelometer) .FITXES RESUMEN DE FIBRES NATURALSFitxes resumen de fibres naturalsIDENTIFICACIÓ DE FIBRES NATURALSClasse magistral d'exposició sobre el estructures, propietats, presentació comercial, identificació de les fibres naturals (cel·lulòsiques, llana, seda i pèls).

Marxes analítiques d'identificació i caracterització de fibres naturals realitzades al Laboratori. .FITXES RESUMEN DE FIBRES QUÍMIQUES.Elaboració de fitxes sobre poliamida, polièster, acríliques, polipropilè i altres (estructures, propietats, presentació comercial, identificació de les fibres químiques)IDENTIFICACIÓ DE FIBRES QUÍMIQUES.Classe magistral d'exposició sobre l'estructures, propietats, presentació comercial, identificació de les fibres químiques ( poliamida, polièster, poliacrilonitril, polipropilè i altres).

Activitats demostratives i determinacions experimentals realitzades al Laboratori, sobre la identificació de fibres químiques.IDENTIFICACIÓ DE BARREGES DE FIBRES EN FLOCAActivitats demostratives i determinacions experimentals realitzades al Laboratori sobre la identificació química de barreges de fibres en flocaIDENTIFICACIÓ DE BARREGES DE FIBRES EN TEIXITS.Part de la prova escrita del segon examen Activitats demostratives i determinacions experimentals realitzades al Laboratori sobre la identificació química de barreges de fibres en teixitsFIBRES PER AL DISSENY DE TÈXTILS TÈCNICS I D'ALTES PRESTACIONS: CONEIXEMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS DE FIBRES COMERCIALSConeixement general de tècniques que indiquen paràmetres de l'estructura de tèxtils tècnics. Coneixement de característiques i aplicacions de fibres comercials.

Realització d'un treball pràctic que podrà ser en grup sobre característiques tècniques de fibres per ús tècnic.1 ER. EXAMENProva individual a l'aula , una part dels conceptes teòriques mínims indispensables dels continguts referits i aplicació a alguns exemples pràctics2N EXAMENProva individual a l'aula , una part dels conceptes teòriques mínims indispensables dels continguts referits i aplicació a alguns exemples pràctics2N EXAMEN DE PRÀCTIQUES (OPCIONAL)Prova individual al laboratori pels estudiants que hagin obtingut un mal resultat en les pràctiques de laboratori. A l'estudiant se lliuren 2 mostres de mescles de fibres i amb la utilització d'apunts i les pràctiques realitzades durant el curs haurà de donar el resultat sobre la composició qualitativa de la mesclaEXAMEN FINAL (OPCIONAL)Prova alternativa aplicable als alumnes que hagin obtingut un mal resultat en el 1er examen, l'avaluació de la qual substituirà la del primer parcial i substituirà a la nota obtinguda amb anterioritat a efectes de promig amb les altres.