Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

Sistema de qualificació

S'aplicarà un model d'avaluació continuada amb la finalitat de ponderar el treball autònom i el treball en equip dels estudiants.L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats es realitzarà a partir de:· Primera avaluació: Marcada pel calendari oficial de la Escola.

· Segona avaluació: Marcada pel calendari oficial de la Escola.

· Tercera avaluació: Parametria de fils.

. Quarta avaluació: Cálculs bàsics de Filatura

. Cinquena avaluació: Procés de Filatura de les fibres curtes.

. Sisena avaluació: Procés de Filatura de les fibres llargues.

. Setena avaluació: Estructures laminars no teixides.

. Vuitena avaluació: Projecte d'una Filatura.El 90% de la nota final de l'assignatura serà la mitja aritmètica de les vuit avaluacions parcials. El 10% restant correspon a la competència transversal de treball en equip que avaluarà el professor en funció de les sessions de treballs conjuntes professor alumnes. Per aprovar l'assignatura s'ha de tenir una nota promig igual o més alta que 5 i tenir com a màxim dues avaluacions parcials suspeses.


Normes d'avaluació