Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

Objectius

OAG1. Familiaritzar a l'alumne en les tècniques i processos de filatura. OAG2. Desenvolupar la capacitat en l'estudiant per seleccionar el procés més adient en funció del fil a fabricar i la seva aplicació i dels requeriments tècnics i econòmics. OAG3. Desenvolupar les competències especifiques i transversals associades al treball acadèmic. OAG4. Desenvolupar la capacitat de l'alumne per la identificació de les diferents estructures laminars no teixides, conèixer els processos de fabricació i les aplicacions i particularitats de cadascuna d'elles.


Objectius d'aprenentatge

TEX: Coneixement sobre estructures tèxtils lineals i teles no teixides. Operacions de filaturaAPRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.