Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

Temari

TEMA 1: CARACTERITZACIÓ DELS FILS1.1. Numeració dels fils.

1.2. Consolidació de l'estructura del fil per torsió.

1.3. Resistència i allargament dels fils.

1.4. Índexs d'irregularitat de massa.

1.5. Vellositat dels fils.

1.6. Fonaments sobre fricció dels fils.TEMA 2: SISTEMES DE FILATURA DE LES FIBRES CURTES2.1. Càlculs bàsics en filatura.

2.2. Estudi tècnic dels principals sistemes de filatura de les fibres curtes.

2.3. Característiques estructurals dels fils obtinguts en cada sistema de filatura i la seva relació amb el comportament en teixidoria, tintura i/o acabat. Bobinat dels fils en funció de les necessitats tècniques de la teixidoria i/o tintura.

2.4. Criteris per a la selecció d'un fil segons les especificacions tècniques del tèxtil a fabricar.

2.5. Càlcul del pla de marxa. Gestió de la producció i de la qualitat. Fonaments per a l'elaboració d'un projecte integral de filatura de fibres curtes.TEMA 3: SISTEMES DE FILATURA DE LES FIBRES LLARGUES3.1. Estudi tècnic dels principals sistemes de filatura de les fibres llargues.

3.2. Transformacions de cables de fibres químiques en fibres tallades.

3.3. Característiques estructurals dels fils obtinguts en cada sistema de filatura i la seva relació amb el seu comportament en teixidoria, tintura i/o acabat.

3.4. Criteri per a la selecció d'un fil de fibra llarga segons les especificacions del tèxtil a fabricar.

3.5. Càlcul del pla de marxa per obtenir un fil de fibra llarga.

3.6. Diferències i similituds entre els processos d'obtenció dels fils de fibres curtes i llargues.

3.7. Tecnologia de la texturació. Avantatges i inconvenients de ca- da sistema en funció a la seva aplicació en el disseny tèxtil. Control dels fils texturats.TEMA 4: ESTRUCTURES LAMINARS NO TEIXIDES4.1 Fibres utilitzades. Criteris fonamentals a la formació dels vels i napes. Característiques tècniques i propietats.

4.2 Adequació de les tècniques de cardat convencionals a l'obtenció d'estructures laminars no teixides per via seca.

4.3 Sistemes aerodinàmics per formar vels. Característiques, propietats, prestacions i aplicacions.

4.4 Consolidació d'estructures laminars per via humida. Avantatges i inconvenients d'aquest sistema.

4.5 Obtenció d'estructures laminars no teixides per fusió. Estudi comparatiu amb altres sistemes.

4.6 Sistemes de consolidació de vels per punxonat. Estudi descriptiu de les instal·lacions de punxonat. Variables del procés. Estudi comparatiu amb altres sistemes de consolidació.

4.7 Consolidació per termofusió amb i sense aplicació de pressió.

4.8 Consolidació química. Lligants més apropiats i mètodes d'aplicació. Estudi comparatiu amb els altres sistemes.

4.9 "Tuffting". Mecanismes formadors de bucle o pèl. Maquinària utilitzada. Prestacions dels productes obtinguts i camps d'aplicació.