Processos d'aprestos i acabats

Metodologia docent

· Sessions presencials d'exposició dels continguts, amb participació dels estudiants.

· Sessions presencials de treball pràctic.

· Treball autònom d'estudi i preparació d'informes. Aprenentatge cooperatiu.

· Preparació i realització d'activitats avaluables en grup.