Processos d'aprestos i acabats

Objectius

OAG1. Professionalitzar a l'estudiant amb el disseny de processos d'aprest i d'acabat, amb la gestió de la qualitat i de la seguretat dels processos industrials, i en els criteris de comerç internacional. OAG2. Desenvolupar les capacitats de l'estudiant per a conèixer les empreses productores de matèries tèxtils acabades, les especificacions tècniques associades a les esmentades matèries i la seva aplicabilitat a altres processos tèxtils OAG3. Desenvolupar les capacitats de l'estudiant per a conèixer el teixit industrial d'empreses de tints i acabats, i per conèixer les especificacions tècniques associades als productes tèxtils acabats, per a un disseny integral del procés productiu tèxtil. OAG4. Desenvolupar les competències especifiques i transversals associades al treball acadèmic


Objectius d'aprenentatge

TEX: Coneixement aplicat de processos d'aprest i acabatCOMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.