Electrònica digital

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup gran) en què el professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria.Posteriorment i mitjançant exercicis pràctics intenta motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport en format digital, mitjançant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, també consisteixen a fer classes de problemes (grup mitjà) en què es treballa, en general, en grups de 3 a 4 membres, mitjançant la resolució d'exercicis o problemes, relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura.

En aquestes sessions de problemes es pret√©n incorporar algunes compet√®ncies gen√®riques, com ara la compet√®ncia de treball en equip. Per aix√≤ es desenvolupen t√®cniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Tamb√© es proposa utilitzant hores d'aprenentatge dirigit quatre pr√†ctiques de laboratori, que es fan en parelles, i permeten desenvolupar habilitats b√†siques relacionades amb eines CAD pel disseny, simulaci√≥ i implementaci√≥ de circuits digitals, aix√≠ com iniciar l'estudiantat en l'aplicaci√≥ del m√®tode cient√≠fic en la resoluci√≥ de problemes al laboratori electr√≤nic. Tamb√© cal considerar altres hores d'aprenentatge aut√≤nom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resoluci√≥ dels problemes proposats o dels q√ľestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjan√ßant el campus virtual ATENEA.