Electrònica digital

Objectius

Oferir a l'estudiant les bases per la concepció i disseny de sistemes digitals. Familiaritzar l'estudiant amb les eines CAD pel disseny de sistemes digitals, la seva implementació utilitzant Dispositius Lògics Programables, la utilització del llenguatge de descripció de hardware VHDL i la de microprocessadors i circuits integrats. Amb aquesta assignatura també es pretén desenvolupar les competències especifiques i transversals associades al treball acadèmic i detallades més endavant.


Objectius d'aprenentatge

AUD_COM√ö: Capacitat d'an√†lisis i disseny de circuits combinacionals i seq√ľencials, s√≠ncrons i as√≠ncrons, i d'utilitzaci√≥ de microprocessadors i circuits integratsAUD: Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els/les capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies i els/les doti de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.AUD: Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, tot comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicacions.AUD_COMÚ: Coneixement i aplicació els fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de hardwareAUD: Coneixements per a la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de treball i altres treballs anàlegs en l'àmbit específic de les telecomunicacions