Electrònica digital

Planificació

PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTINGUT 1, 3 I 4)Realització individual fora de l'aula de qüestionaris a ATENEA de correcció automàtica. Temps i nombre d'intents limitats. Les preguntes canvien aleatòriament segons l'intent, ja que cada pregunta té una base de preguntes diferents que surten aleatòriament en cada intent, així com l'ordre de les preguntes. En cas de ser alguna pregunta de resposta múltiple, les opcions també canvien aleatòriament. Posteriorment, el professorat revisa les qualificacions i durant la sessió següent du a terme una reflexió general a l'aula sobre el errors més comuns i els objectius d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.MUNTATGES DE LABORATORI (CONTINGUT 1, 2, 3 I 4)Diferents sessions de practiques al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme el disseny, la simulació i implementació de circuits digitals tant combinacionals com seqüencials utilitzant eines CAD pel disseny de circuits lògics. Com a aprenentatge autònom es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió de la pràctica i proposi un primer disseny del circuit a implementar en algunes de les pràctiques.RESOLUCIÓ D'EXERCICIS EN GRUPS (CONTINGUT 3 I 5)Els alumnes fora de l'aula preparen diferents exercicis proposats a Atenea, on han d'aplicar la majoria dels objectius específics d'aprenentatge dels temes relacionats.1ª PROVA (CONTINGUT 1, 2 I 3)Prova individual a l'aula amb la resolució de diferents problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura fins a la meitat del quadrimestre (2h 30 m).2ª PROVA (CONTINGUT 3, 4 I 5)Prova individual a l'aula amb la resolució de diferents problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge de tots els continguts de l'assignatura (2h 30 m).